Beh 6/12hod a 100km Nitra

Mestský park na Sihoti Nitra

Beh 6/12hod a 100km Nitra

O události

V sobotu 12. mája 2018 sa uskutoční v Nitre už 18. ročník 6-hodinového behu a 9. ročník 12-hodinového a 100km behu.

Všetky tri ultrabehy, 6h, 12h a 100km, sú držiteľmi označenia "Bronze Label 2018" od IAU.

Program

sobota, 12.5.2018

 • 6:00 raňajky a registrácia účastníkov 12h a 100km behu
 • 7:00 štart 12h a 100km behu
 • 11:00 - 12:45 registrácia účastníkov 6h behu
 • 13:00 štart 6h behu
 • 19:00 koniec 12/6h behu
 • 19:00 večera
 • 20:00 vyhlásenie výsledkov 12/6h a 100km behu

Saturday, 12.5.2018

 • 6:00 breakfast and check-in of participants of 12h a 100km run
 • 7:00 start of 12h a 100km race
 • 11:00 - 12:45 check-in of participants of 6h race
 • 13:00 start of 6h race
 • 19:00 end of 12/6h races
 • 19:00 dinner
 • 20:00 announcement of 12/6h and 100km race results

Kontakt

Pranjal Milovník
+421905648315

Kategorie cen

 • 6/12h, 100km
 • prví traja v každej kategórii (trofeje, vecné ceny) / first three in each category (trophies, prizes
 • prví traja muži a ženy v absolútnom poradí / first three men and women in total rank
 • plus každý účastník, ktorý sa prihlási do 23. apríla 2018, získa bežeckú šiltovku. /
 • each participant, who will apply before 23.4.2018, gets running cap.

Certifikace

 • IAU

O behu

Vekový limit / Age limit

18 rokov (ročník 2000 a starší) / 18 years (year of birth 2000 or older)

Štafiety ročník 2004 a starší. / Relay-races, year of birth 2004 or older.

Kategórie / Categories

6/12h, 100km - jednotlivci: muži/ženy/veteráni (nad 50 rokov)/veteránky (nad 50 rokov) / individuals: men/women/men veterans (over 50)/women veterans (over 50)

6h - štafety: muži/ženy / relay-race: men/women

Štafety / Relay-races

Štafetu tvoria maximálne traja bežci. Bežci sa môžu striedať v ľubovoľnom poradí, pričom člen štafety musí po odovzdávke absolvovať vždy minimálne aspoň jeden okruh. K odovzdaniu štafety môže prísť iba vo vyznačenom úseku pri stanovisku časomeračov. Za platnú predávku sa počíta kontakt medzi členmi štafety. Ak z nejakého vážneho dôvodu nemôže pretekár dokončiť okruh (napr. zranenie), môže hl. rozhodca udeliť výnimku. Zmiešané štafety sa zaraďujú do mužskej kategórie. Vyhodnotené budú prvé tri mužské a ženské štafety (trofeje, vecné ceny).

Výkon v behu na 6 a 12 hodín sa určuje podľa skutočne zabehnutej vzdialenosti, s presnosťou na 1 meter. Nameraná hodnota sa zaokrúhľuje na celý meter vždy smerom hore. Pri vbiehaní do posledného kola bude pretekárovi podaná značka s jeho štart. číslom. Záver pretekov bude ohlásený sirénou, alebo iným výrazným zvukovým signálom. Po zaznení sirény je pretekár povinný zastať a umiestniť svoju značku na ľavú časť trate. Pretekár by mal vo vlastnom záujme zotrvať v jej blízkosti, pokiaľ sa k nej nedostavia merači, ktorí zapíšu štart. číslo pretekára a odmerajú skutočnú zabehnutú vzdialenosť. Pretekár si môže urobiť kedykoľvek akúkoľvek dlhú prestávku, je však povinný ju dopredu nahlásiť svojmu zapisovačovi kôl.

Časový limit na 100km je 12 hodín.

Traťový lekár má právo kedykoľvek odvolať pretekára z pretekov.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprevádzať bežca na bicykli alebo na korčuliach.

---

Each relay team comprises of maximum three runners. Runners may change in any order but after exchange of relay the running member must complete at least one lap. Exchange must occur inside changeover zone at timekeepers’ station. Valid exchange means contact (for example hand tap) between members of relay. If out of some serious reason a runner can not finish a lap (for example injury), referee can grant exemption. Mixed relays fall into men category.

Distance in 6 and 12h race is measured exactly with the accuracy of 1 meter. Measured distance is rounded up. At the beginning of last lap runner will be given a mark with his number. Finish of races will be announced by siren or other strong acoustic signal. After sounding the signal each runner is obliged to stop and place his/her mark on the left side of the track. Runners should stay close to mark till arrival of organizators that note down number of runner and measure real performed distance. Participant can take whenever however long break during a race but he/she is obliged to announce it in advance to his/her lap counter.

Time limit for 100km race is 12 hours.

Event doctor has the right to call off a runner from the race anytime.

For the safety of all, it is not allowed to accompany runners on bicycle or in-line skates.

Štartovné / Fees

12h a 100km beh

 • 35€ (prihlásení do 12.4.2018)
 • 45€ (prihlásení po 12.4.2018)
 • prihlásení po 23.4.2018 nedostanú bežeckú šiltovku
 •  

6h beh

 • 22€ (jednotlivci, prihlásení do 12.4.2018)
 • 32€ (jednotlivci, prihlásení po 12.4.2018)
 • 15€ za člena štafety, prihlásení do 12.4.2018, tj. za 3 členov 45€
 • 20€ za člena štafety, prihlásení po 12.4.2018, tj. za 3 členov 60€
 • prihlásení po 23.4.2018 nedostanú bežeckú šiltovku

Znížené štartovné musí byť uhradené prevodom do 12.4.2018 na: Sri Chinmoy Marathon Team, č.ú.: SK4011000000002624010222. Do poznámky uviesť meno bežca alebo názov štafety.

Je možné zaplatiť aj pri registrácii v deň preteku.

Počas celého podujatia zabezpečujeme stravu a nápoje (a na konci večeru) aj pre pomocníkov/doprovod/povzbudzovaciu jednotku - preto by sme radi poprosili o dobrovoľný príspevok 5€ do kasičky na registrácii - ďakujeme.

 
12h and 100km run

 • 35€ (registered on or before 12.4.2018)
 • 45€ (registered after 12.4.2018)
 • runners registered after 23.4.2018 will not get a running cap
 •  

6h run

 • 22€ (individuals, registered on or before 12.4.2018)
 • 32€ (individuals, registered after 12.4.2018)
 • 15€ for relay member (relay-race, registered on or before 12.4.2018), for 3 members 45€
 • 20€ for relay member (relay-race, registered after 12.4.2018), for 3 members 60€
 • runners registered after 23.4.2018 will not get a running cap

Reduced  fee must be paid until 12.4.2018 to: Sri Chinmoy Marathon Team, account number: SK4011000000002624010222. As a note write a name of the runner or name of the relay team.

It is possible to pay at the registration table in day of the race.

We provide food nad drinks (and dinner at the end) during the whole event also for helpers/suite/cheering squad - therefore we would like to kindly ask for 5€ donation into the cashbox at the registration - thank you.

Tipy / Tips

Bežci v ultrabehoch (aj štafety):

okrem bežných vecí, prineste si so sebou nejaký stolík na veci ku ktorým chcete mať stály a rýchly prístup aby ste nemuseli chodiť do šatne (výborne sa osvedčila stará žehliaca doska - je vysoká a skladná).

prineste si stoličku (radšej nie príliš pohodlnú)

prineste si karimatku (strečing, oddych po pretekoch)

nezabudnite na ochranu proti slnku, čiapka, okuliare, opaľovací krém (opaľovací krém voľte radšej obyčajný nie taký ten odolný vode - ten zadržuje pot)

väčšina ultrabežcov zvykne po 6-tich hodinách meniť obuv (ani tak nie kvôli otlakom, ako kvôli zmene samotnej)

hoci je naša občerstvovacia stanica vybavená úplne špičkovo (magnézium, bioplazma, soľ, sušené morské riasy ...), môže sa stať že nemáme práve tú špeciálnu vec na ktorú ste zvyknutí. Nezabudnite si ju vziať.

Pomocníci/doprovod/povzbudzovacia jednotka:

za dobrovoľný príspevok do kasičky Vás napojíme a nasýtime.

prineste si so sebou okrem bežných vecí buď nejakú stoličku, alebo karimatku, alebo deku a hlavne dobrú náladu.

Parkovanie / Parking

Parkovať je možné na parkovisku pri Zimnom štadióne. Vjazd do parku je zakázaný.

GPS súradnice: N 48°3184965, E 18°0846387

Parkovisko a cestu z neho k registrácii nájdete vyznačené na mape


Parking is possible at the parking lot at the ice-ring stadium. No entrance to the park with a car.

GPS coordinates: N 48°3184965, E 18°0846387

Parking lot and the way to check-in you will find marked on the map

Direction

Najjednoduchšie sa do Mestského parku na Sihoti dostanete z kruhového objazdu pod Zoborom.

Pre smer po diaľnici od Trnavy, zídete na zjazde 39, smer Nitra – západ, Topoľčany, Partizánske. Pokračujte ďalej stále rovno, smer Žiar n/Hronom, Levice, až dorazíte k spomínanému kruhovému objazdu.

Pre smer od B. Bystrice a Zlatých Moraviec, zídete na zjazde 51, smer Nitra – východ, na najbližšom kruhovom objazde, zídete na 1. výjazde, smer Nitra. Na najbližšej veľkej križovatke treba prejsť rovno smer Bratislava (miniete Baumax po ľavej strane) až prídete na kruhový objazd.

Na kruhovom objazde odbočiť smer Centrum. Na ďalšom kruhovom objazde zídete na druhom výjazde. Cez most a na nasledujúcom kruhovom objazde, zídete na prvom výjazde, smer Sihoť. Pokračujte stále rovno až uvidíte veľké parkoviská po pravej strane. Tam môžete zaparkovať. K miestu štartu sa dostanete tak, že vojdete do parku a pôjdete doľava.

 

From Bratislava follow the highway direction Zilina, Nitra. After around 45km on highway take the exit Nitra. After another 40km on highway you will reach the city of Nitra. Take exit 39, direction Nitra – západ, Topoľčany, Partizánske. Continue straight, direction Žiar n/Hronom, Levice, until you reach big roundabout. Take first exit, direction Centrum. On next roundabout take second exit. Go straight, over the bridge. Right after the bridge is another roundabout. Take first exit, direction Sihoť. Continue straight for about 500m, then you will see large parking lots on your right. Park there.

To get to the registration, enter the park and go left. 

Ubytovanie / Accommodation

Odporúčame ubytovanie priamo v Parku na Sihoti v Penzióne PKO:

Estrádna hala PKO

ulica J. Kráľa 4, 949 01 Nitra

Slovenská republika

http://www.pkonitra.sk/

Navigačné súradnice PKO:

N 48° 316366498

E 18° 083131313

 

We recommend accommodation directly in Park na Sihoti in Panzion PKO:

Estrádna hala PKO

ulica J. Kráľa 4, 949 01 Nitra

Slovenská republika

http://www.pkonitra.sk/

GPS coordinates:

N 48° 316366498

E 18° 083131313

Trať / Course

Rýchla, s asfaltovým povrchom bez prevýšenia.

Vedie príjemným prostredím parku, 80% v tieni.

Trať je IAAF certifikovaná.

Jeden okruh meria 1600m.

mapa trate a okolia


Fast, asphalt surface without rise.

It leads through nice park surrounding, 80 % shady.

Track is IAAF certified.

One lap is 1600m long.

course and surrounding area map

Štartová listina

Zoznam prihlásených si môžete pozrieť tu.

Majstrovstvá SR

Sri Chinmoy Marathon Team vyhlasuje "Self-Transcendence" 100km beh za otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na 100km na ceste.

Podmienky účasti: Zúčastniť sa môže každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Oddielová príslušnosť nie je podmienkou.

Technické podmienky: Preteká sa podľa platných pravidiel IAAF. Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie.

Podmienky hodnotenia: Preteká sa v kategórii muži a v kategórii ženy bez rozdielu veku. Titul M-SR sa bude udeľovať iba v prípade, že v kategórii odštartujú min. traja pretekári, ktorý splnia všetky stanovené podmienky. O titul môžu súťažiť aj účastníci 12 hodinového behu, ktorí v limite 12 hodín absolvujú vzdialenosť 100km.

Ceny: Prví traja získajú medaile a diplomy. Prvým v kat. bude udelený titul Majstra/Majsterky Slovenskej republiky na rok 2017.

Hero Cup

Sri Chinmoy 6-Hour Hero Cup (Pohár hrdinu 6-hodinového behu) zahŕňa všetky 6-hodinové behy, ktoré organizuje Sri Chinmoy Marathon Team v Európe. V roku 2018 sa pohár vracia k svojim základom a sústredísa na preteky v centrálnej časti Európy. Záver bude v Mílene v Taliansku 20. októbra 2018.

Bodovanie: Na každom preteku získajú body prvých 40 mužov a 40 žien. Body sa budú prideľovať takto 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 až po 1 bod.

Body za účasť: Každý štartujúci získa 10 bodov za účasť, bez ohľadu na poradie.

Celkové poradie: Tri najlepšie výsledky (3) a všetky body za účasť, určujú celkové umiestnenie každého bežca. Pri rovnakom počte bodov pri prvých troch miestach sa porovnajú vzájomné výsledky, pričom najdôležitejší výsledok bude údaj z posledného behu.

Víťazi: Víťazi tejto série v mužskej a ženskej kategórii budú ocenení ako Sri Chinmoy 6-hour European Champions (Európsky víťaz 6-hodinového behu Sri Chinmoya) v Mníchove po poslednom behu.

Zápis bodov sa robí priamo prostredníctvom organizátorov jednotlivých behov. Všetci bežci budú automaticky zaradení do tejto série. Čiastkové výsledky a celkové umiestnenie si môžete pozrieť tu.

Diplomy a ceny sa udeľujú v týchto kategóriách:

 • Muži a ženy  (18-49 rokov)
 • Veteráni a veteránky (50-59 rokov)
 • Starší veteráni a veteránky (60-69 rokov)
 • Najstarší veteráni a veteránky (70 rokov a viac)

 

Všetky informácie, aj so zoznamom behov, zahrnutých do Hero Cup, nájdete na tejto stránke:

https://www.srichinmoyraces.org/hero-cup

Previous Results

 • 2018 květen 13th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Nitra 2018
 • 2017 květen 20th
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Nitra 2017
 • 2016 květen 22nd
  Sri Chinmoy 6/12h a 100km beh Nitra 2016
 • 2015 květen 9th
  6/12h a 100km beh Nitra 2015
 • 2014 květen 31st
  6/12h a 100km beh Nitra 2015
 • 2013 květen 25th
  Hero Cup 2013

  Hero Cup 2013

  Sri Chinmoy Marathon Team organizuje tento rok HERO CUP 2013. Do tohoto pohára budú patriť 6 hodinové behy v 7 európskych mestaách. Každý bežec, ktorý sa zúčastní aspoň na troch behoch, bude automaticky zaradený do tejto súťaže. Žiadne špeciálne prihlásenia ani poplatky nie sú potrebné. Do HERO CUP 2013 sú zaradené tieto 6 hodinové behy: 

  16. marca Nuremberg, Nemecko

  24. marca Milan, Taliansko

  25. mája Nitra, Slovensko

  2. júna Vienna, Rakúsko

  8. júna Praha, Česká republika

  27. júla Lang-Lebring/Graz, Rakúsko

  14. septembra Munich, Nemecko

   

  Každý zabehnutý kilometer sa ráta ako 1 bod. Každý účastník dostane zároveň 20 bodov za účasť. Priebežné výsledky možno sledovať na stránke www.herocup.com. Celkový víťaz v ženskej a mužskej kategórií dostane špeciálnu cenu.

  Všetky informácie nájdete na stránke www.herocup.com.

   

  The HERO CUP 2013 is organized by the Sri Chinmoy Marathon Team to bring together ultra runners from all over Europe who share our love for running, oneness and self-transcendence.

  Overall, there will be 7 6 hour races, each one held in one of Europes famous cities. Each single runner who completes at least three races, will automatically be included in the overall ranking.
  No additional fee or application for participation are necessary.

  List of races:

   

  March 16th Nuremberg, Germany

  March 24th Milan, Italy

  May 25th Nitra, Slovakia

  June 2nd Vienna, Austria

  June 8th Praha, Czech Republic

  July 27st Lang-Lebring/Graz, Austria

  September 14st Munich, Germany

  Each kilometer counts for one point. For each participation in a race there will be 20 points extra. You can track your score and your overall placement by going online to www.herocup.com. The OVERALL (highest point score) man and woman winner, will get a special prize.

  All the ranking participants are invited to participate to the Grand Prix Awards Celebration, which will take place in Munich.
  Medals, certificates and a surprise gift bag with specialties souvenirs from each of the race cities will be presented to all the HERO CUP runners. The overall seven men/women winners will receive a beautiful price.

 • 2013 květen 25th
  Výsledky 2013 / Results 2013

  Výsledky 2013 / Results 2013

  Fotky z behu

  Nitra 2013

  Majstrovstvá Slovenska v 100km behu 2013
                         
  poradie celkové meno č. vek kat. km čas kôl rýchlosť klub štát maratón
  1 Vlado Fabuš 32 46 M 100.26 8:45:23 63 11.45   SK 3:32:55
  2 Ivan Máčaj 27 43 M 100.8 8:47:07 63 11.474 Liga proti rakovine SK 3:36:20
  3 Ondrej Evin 28 36 M 100.0 10:06:30 63 9.893 Partizán Bardejov SK 3:30:54
  4 Anton Kollár 34 48 M 100.16 10:32:22 63 9.503 ZSE Run SK 3:44:30
  5 Igor Týleš 37 51 VM 100.0 10:37:00 63 9.419 Partizán Horná Nitra SK 3:50:10
  6 Ananda-Lahari Zuščin 38 38 M 100.52 10:42:21 63 9.389 SCMT SK 3:39:15
  7 Gejza Sabanoš 30 51 VM 100.0 10:59:40 63 9.096 MARAS team SK 4:09:55
                         
  Self-Transcendence 100km Race, Nitra 2013  
  Muži  
                         
  poradie celkové meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Ondrej Evin 28 36 100.0 10:06:30 63 9.893 Partizán Bardejov SK 3:30:54  
  2 Igor Týleš 37 51 100.0 10:37:00 63 9.419 Partizán Horná Nitra SK 3:50:10  
  3 Gejza Sabanoš 30 51 100.0 10:59:40 63 9.096 MARAS team SK 4:09:55  
                         
  Self-Transcendence 100km Race, Nitra 2013  
  M18-49  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Ondrej Evin 28 36 100.0 10:06:30 63 9.893 Partizán Bardejov SK 3:30:54  
                         
  Self-Transcendence 100km Race, Nitra 2013  
  M50+  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Igor Týleš 37 51 100.0 10:37:00 63 9.419 Partizán Horná Nitra SK 3:50:10  
  2 Gejza Sabanoš 30 51 100.0 10:59:40 63 9.096 MARAS team SK 4:09:55  
                         
  Self-Transcendence 12h Race, Nitra 2013  
  Muži  
                         
  poradie celkové meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Ivan Máčaj 27 43 134.4 12:00:00 84 11.269 Liga proti rakovine SK 3:36:20  
  2 Vlado Fabuš 32 46 132.26 12:00:00 83 11.047   SK 3:32:55  
  3 Atmavir Spáčil 36 34 131.38 12:00:00 82 11.022 SCMT CZ 3:36:20  
  4 Ananda-Lahari Zuščin 38 38 110.12 12:00:00 69 9.213 SCMT SK 3:39:15  
  5 Anton Kollár 34 48 108.16 12:00:00 68 9.4 ZSE Run SK 3:44:30  
  6 Horst Preisler 21 77 48.8 12:00:00 31 4.514 LAV Hamburg-Nord DE 8:34:45  
                         
  Self-Transcendence 12h Race, Nitra 2013  
  M18-49  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Ivan Máčaj 27 43 134.4 12:00:00 84 11.269 Liga proti rakovine SK 3:36:20  
  2 Vlado Fabuš 32 46 132.26 12:00:00 83 11.047   SK 3:32:55  
  3 Atmavir Spáčil 36 34 131.38 12:00:00 82 11.022 SCMT CZ 3:36:20  
  4 Ananda-Lahari Zuščin 38 38 110.12 12:00:00 69 9.213 SCMT SK 3:39:15  
  5 Anton Kollár 34 48 108.16 12:00:00 68 9.4 ZSE Run SK 3:44:30  
                         
  Self-Transcendence 12h Race, Nitra 2013  
  M50+  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Horst Preisler 21 77 48.8 12:00:00 31 4.514 LAV Hamburg-Nord DE 8:34:45  
                         
  Self-Transcendence 12h Race, Nitra 2013  
  Ženy  
                         
  poradie celkové meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Michaela Polakovičová 31 28 104.1 12:00:00 65 8.754 Hraj na tie nohy SK 4:22:20  
                         
  Self-Transcendence 12h Race, Nitra 2013  
  Ž18-49  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Michaela Polakovičová 31 28 104.1 12:00:00 65 8.754 Hraj na tie nohy SK 4:22:20  
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  Muži  
                         
  poradie celkové meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Antonín Gajdoš 106 29 68.31 6:00:00 42 11.6 SCMT Zlín CZ 3:22:38  
  2 Róbert Chrastina 118 23 66.79 6:00:00 41 11.342   SK 3:43:16  
  3 Hannes Eppich 103 33 65.82 6:00:00 41 10.997 LCA Hochschwab AT 3:31:50  
  4 Stanislav Ďuriga 119 51 64.0 6:00:00 40 10.667   SK 3:32:59  
  5 Karel Branka 115 26 62.77 6:00:00 39 10.508 SCMT Olomouc CZ 3:47:20  
  6 Braňo Benko 127 42 61.34 6:00:00 38 10.309   SK 3:51:47  
  7 Slavomír Ružek 116 40 61.05 6:00:00 38 10.213   SK 3:57:20  
  8 Pavol Balažovič 111 34 60.83 6:00:00 38 10.159   SK 3:46:10  
  9 Štefan Ševčík 109 61 60.49 6:00:00 37 10.358 škp prievidza SK 3:49:50  
  10 Alexander Bögi 131 61 57.02 6:00:00 35 9.673 Ultramarathon team Bögi SK 4:07:57  
  11 Anton Hrabovský 121 54 56.64 6:00:00 35 9.531 CrossCountryClub Rača SK 4:00:49  
  12 Dietmar Weissmann 102 48 54.54 6:00:00 34 9.109   DE 4:22:30  
  13 Vlado Kulíšek 133 53 52.32 6:00:00 32 8.898 SCMT SK 4:17:33  
  14 Peter Jelinek 107 45 52.31 6:00:00 32 8.899   SK 4:47:46  
  15 Jozef Tomečko 123 59 51.13 6:00:00 31 8.762 Maras team SK 4:59:47  
  16 Milan Roskopf 100 54 50.14 6:00:00 31 8.453 VUKI SK 4:52:41  
  17 Ivan Pecník 104 44 44.06 6:00:00 27 7.472 Paragraf Bratislava SK 5:45:58  
  18 Miroslav Kriško 141 55 43.2 6:00:00 27 10.278   SK 3:54:12  
  19 Peter Pavuk 114 63 43.2 6:00:00 27 8.544 Spider team Levice SK 4:51:55  
  20 Ladislav Maras 117 50 43.2 6:00:00 27 8.25 MARAS team SK 4:59:47  
  21 András Maczó 134 63 42.57 6:00:00 26 7.346 Zöldgömb Klub HU 5:53:40  
  22 Peter Špak 138 35 33.33 6:00:00 20 5.789 SCMT SK    
  23 Martin Rusina 137 22 20.8 6:00:00 13 7.181 SCMT SK    
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  M18-49  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Antonín Gajdoš 106 29 68.31 6:00:00 42 11.6 SCMT Zlín CZ 3:22:38  
  2 Róbert Chrastina 118 23 66.79 6:00:00 41 11.342   SK 3:43:16  
  3 Hannes Eppich 103 33 65.82 6:00:00 41 10.997 LCA Hochschwab AT 3:31:50  
  4 Karel Branka 115 26 62.77 6:00:00 39 10.508 SCMT Olomouc CZ 3:47:20  
  5 Braňo Benko 127 42 61.34 6:00:00 38 10.309   SK 3:51:47  
  6 Slavomír Ružek 116 40 61.05 6:00:00 38 10.213   SK 3:57:20  
  7 Pavol Balažovič 111 34 60.83 6:00:00 38 10.159   SK 3:46:10  
  8 Dietmar Weissmann 102 48 54.54 6:00:00 34 9.109   DE 4:22:30  
  9 Peter Jelinek 107 45 52.31 6:00:00 32 8.899   SK 4:47:46  
  10 Ivan Pecník 104 44 44.06 6:00:00 27 7.472 Paragraf Bratislava SK 5:45:58  
  11 Peter Špak 138 35 33.33 6:00:00 20 5.789 SCMT SK    
  12 Martin Rusina 137 22 20.8 6:00:00 13 7.181 SCMT SK    
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  M50+  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Stanislav Ďuriga 119 51 64.0 6:00:00 40 10.667   SK 3:32:59  
  2 Štefan Ševčík 109 61 60.49 6:00:00 37 10.358 škp prievidza SK 3:49:50  
  3 Alexander Bögi 131 61 57.02 6:00:00 35 9.673 Ultramarathon team Bögi SK 4:07:57  
  4 Anton Hrabovský 121 54 56.64 6:00:00 35 9.531 CrossCountryClub Rača SK 4:00:49  
  5 Vlado Kulíšek 133 53 52.32 6:00:00 32 8.898 SCMT SK 4:17:33  
  6 Jozef Tomečko 123 59 51.13 6:00:00 31 8.762 Maras team SK 4:59:47  
  7 Milan Roskopf 100 54 50.14 6:00:00 31 8.453 VUKI SK 4:52:41  
  8 Miroslav Kriško 141 55 43.2 6:00:00 27 10.278   SK 3:54:12  
  9 Peter Pavuk 114 63 43.2 6:00:00 27 8.544 Spider team Levice SK 4:51:55  
  10 Ladislav Maras 117 50 43.2 6:00:00 27 8.25 MARAS team SK 4:59:47  
  11 András Maczó 134 63 42.57 6:00:00 26 7.346 Zöldgömb Klub HU 5:53:40  
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  Ženy  
                         
  poradie celkové meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Mária Semanová 136 44 58.68 6:00:00 36 9.945 LC Basecamp Wipptal SK 4:04:07  
  2 Ľudmila Benková 128 40 56.47 6:00:00 35 9.485 Rudník SK 4:17:49  
  3 Surasa Mairer 125 54 53.34 6:00:00 33 8.973 SCMT AT 4:42:30  
  4 Nidhruvi Zimmermann 126 47 53.34 6:00:00 33 8.973 SCMT AT 4:42:30  
  5 Zuzana Kubenková 122 34 41.63 6:00:00 26 6.943   SK 4:59:47  
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  Ž18-49  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Mária Semanová 136 44 58.68 6:00:00 36 9.945 LC Basecamp Wipptal SK 4:04:07  
  2 Ľudmila Benková 128 40 56.47 6:00:00 35 9.485 Rudník SK 4:17:49  
  3 Nidhruvi Zimmermann 126 47 53.34 6:00:00 33 8.973 SCMT AT 4:42:30  
  4 Zuzana Kubenková 122 34 41.63 6:00:00 26 6.943   SK 4:59:47  
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  Ž50+  
                         
  por. kat. meno č. vek km čas kôl rýchlosť klub štát maratón  
  1 Surasa Mairer 125 54 53.34 6:00:00 33 8.973 SCMT AT 4:42:30  
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  Štafety muži  
                         
  poradie celkové meno č. km čas kôl rýchlosť klub štát maratón    
  1 Š -  Jaroš, Novotný 1 77.3 6:00:00 48 12.97 SCMT SK 2:57:35    
  2 Š -  Matis, Staňo 4 71.22 6:00:00 44 11.997   SK 3:23:21    
  3 Š -  Štrbina, Bielik 2 65.12 6:00:00 40 11.079 SCMT SK      
                         
  Self-Transcendence 6h Race, Nitra 2013  
  Štafety ženy  
                         
  poradie celkové meno č. km čas kôl rýchlosť klub štát maratón    
  1 Š -  Bizmarová, Czadiová, Hanáková 3 51.0 6:00:00 31 8.852   SK 4:33:08